Změny lhůt pro placení zálohy na sociální pojištění podnikatelů (OSVČ) od r. 2019

U záloh na sociální pojištění se u OSVČ změní od r. 2019 jejich splatnost tak, že je budete muset uhradit do konce toho měsíce, na který se vztahují. Tedy nikoli až do 20. dne následujícího měsíce tak, jak je to nyní. Nová splatnost tedy bude ve lhůtě od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.

Pro platbu záloh na sociální pojištění na přelomu roku platí přechodná ustanovení, abyste nemuseli v lednu posílat dvě (a to za prosinec podle původních pravidel a za leden podle nových).
Přechodným ustanovením je dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018.
 
Pokud si platbu za prosinec nechcete odkládat až na dobu po podání Přehledu o příjmech a výdajích, můžete ji uhradit dobrovolně, ale pouze v období od 21. do 31. prosince 2018 (tedy po splatnosti zálohy za listopad 2018). Pozdější úhrada není možná a nebude ani penalizována. Jak výše uvedeno, bude vyčíslena formou doplatku v Přehledu o příjmech a výdajích.
 
Změny lhůt pro placení zálohy na sociální pojištění podnikatelů (OSVČ) od r. 2019
Od ledna je také zavedena tolerance při opožděné platbě zálohy na pojistné. Bude-li záloha zaplacena nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, nebude počítáno penále. Pokud ale bude uhrazena později, bude počítáno penále ode dne následujícího pod dni splatnosti, tj. od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který se záloha platí, a to za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky.
 
Kdyby OSVČ naopak náhodou v lednu zaplatila dvě zálohy (prosincovou špatně podle původních pravidel a lednovou správně podle nových), budou obě použity na úhradu záloh roku 2019. Od 1. 1. 2019 již OSVČ nemusí oznamovat OSSZ, že chce platit zálohy na pojistné do budoucna. Nadále platí, že zálohy na pojistné do budoucna může platit pouze do konce kalendářního roku s tím, že částka převyšující předpis záloh daného roku zůstane na prosinci a bude považována za zálohu za tento měsíc.
 
Nová výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu záloh na sociální pojištění pro rok 2019 se nově bude platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podáte Přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2018 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu. Od ledna nová výše měsíčního vyměřovacího základu platí jen pro OSVČ, které zahajují činnost v roce 2019.
 
Pozor na přelomu roku u části sociálního pojištění, týkající se nemocenského.
 
Aby vám na přelomu roku nemocenské pojištění nezaniklo, musíte zaplatit pojistné za prosinec 2018 do 21. ledna 2019 alespoň ve výši 115 Kč a do konce ledna pak ještě poslat pojistné za leden alespoň ve výši 138 Kč.
09.11.2018