Znění o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: ICM, s.r.o., se sídlem Staré Město.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: ICM, s.r.o., se sídlem Staré Město.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

1. Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma.
e-mailová adresa,
telefonní číslo,

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

3.1 Osobní údaje, kterými jsou:

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro uzavření smlouvy, pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou Sviták Zdeněk, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům: správce webu

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 3 roků.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány?

Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě s garancí dodržení zákonných předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu se zásadami GDPR).

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům , mám právo na jejich opravu nebo výmaz , popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů .

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování , jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat , aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k  Legalizace výnosů z trestné činnosti ).


).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.icmuh.cz nebo odesláním e-mailu na adresu icm@icmuh.cz.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování , včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.