Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017

Účelem této Informace je seznámení se změnami při uplatňování DPH společníky společnosti, které nastanou v souvislosti s přijetím nové právní úpravy. Vzhledem ke značné smluvní volnosti při úpravě práv a povinností společníků nemůže Informace postihnout veškeré možné situace. Pro správné uplatnění DPH je v každém případě nezbytné, aby vztahy mezi jednotlivými společníky navzájem i vztahy mezi společníky a dalšími účastníky smluvních transakcí (třetími stranami) byly důsledně a transparentně smluvně ošetřeny. Při posuzování jednotlivých transakcí je nutné vyhodnotit konkrétní smluvní vztahy a faktický stav a na ně aplikovat pravidla obsažená v zákoně o DPH.

Součástí zákona o DPH ve znění účinném do 30. 6. 2017 jsou ustanovení, jejíchž předmětem je specifická úprava registrace, postupů při správě daně z přidané hodnoty a uplatňování DPH u společnosti (dále též „původní právní úprava“).  Podle nové právní úpravy bude každý společník společnosti postupovat individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení zákona o DPH.

Vzhledem k podstatným dopadům změn při uplatňování DPH mohou společníci společností, kteří do 30. 6. 2017 postupovali podle původní právní úpravy, podle přechodných ustanovení novely využít přechodné období a postupovat při uplatňování DPH podle ustanovení upravujících společnost2 dle původní právní úpravy. Tento režim mohou společníci uplatňovat nejdéle do 31. 12. 2018. Cílem tohoto opatření je ponechat společníkům dostatečně dlouhou dobu na to, aby se mohli připravit na nové podmínky s tím, že během přechodného období se mohou rozhodnout, že např. činnost vykonávanou na základě společenské smlouvy ukončí a zvolí si jinou formu spolupráce nebo začnou postupovat podle nové právní úpravy. V okamžiku, kdy tak společníci učiní, nebude již možný návrat k původní právní úpravě. Při přechodu na nový způsob uplatňování DPH musí určený společník vůči správci daně splnit oznamovací povinnost3, vyjma přechodu k 1. 7. 2017 a 1. 1. 2019.

Více informací nalenzete na portálu finanční správy.

Zdroj: www.financnisprava.cz

01.10.2017