Do konce května se platí daň z nemovitých věcí pro rok 2018

Daň z nemovitých věcí je daní, která se platí vždy na celý rok dopředu. Pro stanovení základu daně je rozhodující stav k 1. lednu zdaňovacího období. Tzn. že jestliže dojde v průběhu roku ke změně majitele nemovité věci (NV), daň se nerozděluje a zaplatí ji celou ten, kdo byl poplatníkem k 1.1. toho roku.

Daňové přiznání

Jestliže dojde během roku ke koupi NV, je nutné podat do konce ledna následujícího roku daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Příslušnost pro podání daňového přiznání se přitom řídí dle toho, kde je uložen příslušný daňový spis. Daňové přiznání se podává pouze jednou a následně jen v případě, že dojde ke změně, která má vliv na výpočet daňové povinnosti.

Poplatník si tedy vypočítá poprvé daň sám v daňovém přiznání, ale v následujících letech dostává od finančního úřadu poštovní poukázku s vyplněnou částkou daně a platebními údaji. (Daň na této poukázce se může změnit, pokud došlo ke změně místního koeficientu.)

Placení daně

V případě, že je vypočtená daň z nemovitých věcí menší než 5 000 Kč , je splatnost daně jednorázová, a to do konce května . Pokud je ale vyšší než 5 000 Kč , lze částku daně uhradit ve dvou stejných splátkách , a to první do 31.5 . a druhou do 30.11. daného roku.

Pokud je poplatníkem osoba provozující zemědělskou výrobu a chov ryb, je splatnost daně ve dvou splátkách, a to do 31.8. a do 30.11. zdaňovacího období.

Pokud je celková daň z NV v územní působnosti jednoho správce daně menší než 30 Kč, daň se stanoví, ale nepředepíše.

Daň z nemovitosti

30.05.2018