Vykazování výsledků výzkumu od 1.1.2018

Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnost od 1.1.2018 přináší v rámci účetnictví několik změn. Jednou z těchto změn je také změna ve vykazování výsledků výzkumu.

Důvodem pro změnu je, že nehmotné výsledky výzkumu nesplňují kritéria pro uznání v rámci dlouhodobého nehmotného majetku. Proto z názvu položky „B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje” jsou nově vypuštěny výsledky výzkumu a název položky je nově „B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje”.

Účetní jednotka, která vykazovala nehmotné výsledky výzkumu v položce „B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje” před nabytím účinnosti této novely, pokračuje v odepisování tohoto majetku podle předchozí úpravy a tento majetek vykazuje nově v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek”.

Účetní jednotka si může vybrat dle okolností, zda bude přímo účtovat do nákladů běžného účetního období, nebo bude účtovat za pomoci časového rozlišení nákladů ve formě komplexních nákladů příštích období.

Výsledky výzkumu

09.05.2018