Vykazování výsledku hospodaření minulých let

Pro zjednodušení vykazování výsledku hospodaření minulých let se novelou ruší dvě samostatné položky „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let” a „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let” a vznikla nová souhrnná položka „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let”.

Tento nový způsob vykazování výsledku hospodaření minulých let nemá vliv na dosavadní způsob účtování na účty 428 –Nerozdělený zisk minulých let a účet 429 –Neuhrazená ztráta minulých let. Započtení zisku a ztráty minulých let je stále možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady účetní jednotky.

09.05.2018