Nezapomeňte schválit účetní závěrku a uložit do sbírky listin

 

I tento rok si vás dovolujeme upozornit na zákonnou povinnost související se skončením účetního období. Jde o   povinnost předložit účetní závěrku   za příslušné období, tj. za rok 2018, příslušnému orgánu společnosti (zpravidla valné hromadě) ke schválení tak, aby byla tímto orgánem schválena ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí účetního období. Schválenou účetní závěrku je pak třeba uložit do Sbírky listin bez zbytečného odkladu.

Pokud příslušný orgán společnosti předloženou účetní závěrku v uvedené lhůtě neschválí, musí být i neschválená účetní závěrka uložena do Sbírky listin nejpozději do konce roku následujícího po konci účetního období.

V případě nesplnění této povinnosti může příslušný orgán uložit společnosti   pokutu až do výše 100.000 Kč   nebo   do výše 3 % hodnoty aktiv   celkem. Nesplnění povinnosti řádně a včas rozhodnout o schválení účetní závěrky a naložení s hospodářským výsledkem má navíc za následek nemožnost vyplacení dividend společnosti.

18.07.2019