Aktuálně v souvislosti s COVID 19

K plošným daňovým úlevám

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Finanční správa spustila stránku Nouzový stav (Covid  19) věnované daňovým opatřením přijatým v rámci nouzového stavu.

Tato informace je zaměřena na oblast daní z příjmů a oblast DPH.

20.03.2020